Protokoll 2018/19:41 Tisdagen den 22 januari

Riksdagens protokoll 2018/19:41

§ 1  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Konstitutionsutskottets betänkanden

2018/19:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2018/19:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regerings­ärendenas handläggning

2018/19:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

2018/19:KU13 Nystart för en stärkt minoritetspolitik

§ 2  Bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Proposition

2018/19:37 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

Motioner

med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog

2018/19:3004 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

2018/19:3008 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

2018/19:3011 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

med anledning av skr. 2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd

2018/19:3002 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

2018/19:3013 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

med anledning av skr. 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen

2018/19:3003 av Jens Holm m.fl. (V)

2018/19:3006 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

2018/19:3007 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

2018/19:3010 av Anders Åkesson m.fl. (C, L)

2018/19:3014 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2018/19:3005 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. (M)

§ 3  Kammaren åtskildes kl. 13.00.

Sammanträdet leddes av tredje vice talmannen.

Vid protokollet

ANN LARSSON 

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Ärenden för bordläggning

§2Bordläggning

§3Kammaren åtskildes kl.13.00.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019