Protokoll 2018/19:60 Onsdagen den 6 mars

Riksdagens protokoll 2018/19:60

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 februari justerades.

§ 2  Anmälan om vice ordförande i utskott

Andre vice talmannen anmälde

att Roger Haddad (L) valts till förste vice ordförande i utbildningsutskottet från och med den 26 februari och

att Kristina Axén Olin (M) valts till andre vice ordförande i utbildningsutskottet från och med den 26 februari.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2018/19:86

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:86 Genomförandet av EU:s vapendirektiv

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida