Protokoll 2019/20:121 Torsdagen den 14 maj

Riksdagens protokoll 2019/20:121

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 23 och 24 april justerades.

§ 2  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

COM(2020) 197 till skatteutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 8 juli.

§ 3  Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU22

Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare (prop. 2019/20:158)

föredrogs.

Talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 11.)

§ 4  Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU23

Ändrade övergångsbestämmelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.