Protokoll 2019/20:130 Tisdagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:130

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 maj justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2019/20:37 för torsdagen den 14 maj från trafikutskottet och

prot. 2019/20:52 för tisdagen den 19 maj från finansutskottet.

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

COM(2020) 445 till finansutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24 juli.

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Utbildningsutskottets utlåtande och betänkanden

2019/20:UbU20 Vitbok om artificiell intelligens

2019/20:UbU22
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.