Protokoll 2019/20:17 Torsdagen den 10 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:17

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 19 och 20 september justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i näringsutskottet skulle utökas från 29 till 30.

Kammaren medgav denna utökning.

§ 3  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant i näringsutskottet företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleant i näringsutskottet

Amanda Palmstierna (MP)

§ 4  Anmälan om faktapromemorior

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2019/20:FPM4 Förordningsändring gällande Europeiska unionens solidaritetsfond med anledning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida