Riksdagens protokoll 1982/83:166

Riksdagens protokoll 1982/83:166

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens protokoll 1982/83:166


Nr 166

Fredagen den 3 juni 1983

Meddelande om protokollsjuste­ring, riksmötet 1983184, m. m.

Fredagen den 3 juni

Kl. 14.50

1          § Föredrogs och hänvisades
Proposifion

1982/83:177 fill skatteutskottet

2          § Föredrogs
Finansutskottets betänkanden

1982/83:48 Anslag till räntor på statsskulden, m.m. (prop. 1982/83:100 delvis

och 1982/83:150 delvis) 1982/83:51 Särskilda frågor rörande statsbudgetens utgifter för budgetåret

1983/84 (prop. 1982/83:100 delvis och 1982/83:150 delvis) 1982/83:52 Beräkning av inkomster på statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

m. m. (prop. 1982/83:100 delvis och 1982/83:150 delvis) 1982/83:53 Tilläggsbudget II och tilläggsbudget III till statsbudgeten för

budgetåret 1982/83 1982/83:54 Statsbudget för budgetåret 1983/84

Utskottets framställningar om att betänkandena skulle avgöras efter endast en bordläggning bifölls av kammaren.

Vad utskottet i övrigt hemställt bifölls.


3 § Meddelande om protokollsjustering, riksmötet 1983/84, m. m.

Anf. 1 TALMANNEN:

De kammarens protokoll som återstår ojusterade vid innevarande riksmötes slut framläggs till godkännande tisdagen den 14 juni kl. 12.00.

Till kammarens ledamöter har utdelats statistik rörande riksdagsarbetei under riksdagarna 1971-1974 och riksmötena 1975/76-1982/83.

Riksdagen samlas tisdagen den 4 oktober kl. 11.00 i riksdagshuset pä Helgeandsholmen.   Riksmötet  1983/84 öppnas samma dag kl.   14.00.   I


73Nr  166________ samband med öppnandet kommer riksdagshuset att invigas. Öppningscere-
Fredaeen den
__ monin föregås av en gudstjänst i Storkyrkan kl.  12.00. Kl.  16.30 hålls
3 iuni 1983
_____ bordläggningssammanträde.
_____________        Kallelse och program kommer att utsändas till kammarens ledamöter.


Riksmötets avslut­ning


4 § Riksmötets avslutning


Anf. 2 TALMANNEN:

Herr ålderspresident, ärade kammarledamöter! När vi nu sätter punkt för riksmötet 1982/83, innebär detta också slutet pä en tolvårig verksamhetspe­riod i denna byggnad, som blev vårt tillfälliga hem i samband med övergängen till enkammarsystemet. Jag hoppas att ni inte misstycker om jag ägnar en kort stund åt en återblick.

Den svenska riksdagen har ofta beskyllts för oförmåga att reformera sig själv. De försök som genom åren gjorts har sällan avsatt, påtagliga resultat. Mot den bakgrunden framstår de förändringar som skedde när vi flyttade frän Helgeandsholmen och hit som märkliga - ja, rent av äventyrliga. I ett slag, över jul och nyår, övergick vi från tväkammarsystem till enkammar-system. Vi fick ett helt nytt utskottsväsen, och den nya riksdagen skulle flytta in i nya lokaler. I stället för två kammare med 233 resp. 151 ledamöter hade väljarna utsett 350 ledamöter i en kammare.

Mänga varnande röster höjdes rörande bl. a. storleken. Man trodde att debatterna i denna mera folkrika församling skulle bli enormt länga. Antalet ledamöter ökade ju med 50 % jämfört med andra kammaren.

Den tolvåriga erfarenheten har glädjande nog visat, att dessa farhågor inte har besannats. Talförheten har endast ökat med 30 % jämfört med taletiden i den gamla andra kammaren. Förklaringen till detta ligger dels i att vi har ändrat debattreglerna, men främst i ledamöternas återhållsamhet. I den gamla riksdagen var timslånga inlägg inte alls ovanliga, men sä har inte varit fallet här.

De tolv åren vid Sergels torg har bjudit på mer dramatik än vad vi varit vana vid. Det har i sanning varit tolv händelserika år. Vi har varit med om täta regeringsskiften. Redan under den andra perioden här fick vi en jämviktsriksdag, som vi enligt statistisk erfarenhet inte borde ha fått. Under en period hade vi en rösts övervikt vid voteringarna. Intresset för dessa företeelser har ofta överträffat intresset för sakfrågorna vi behandlat.

Man kan nämna flera statistiska uppgifter till belysning av riksdagsleda­möternas ökade arbetsmängd. Ett mått pä vad som har skett under de här åren är att riksdagen det första budgetåret vi var här anvisade 52 miljarder kronor. Den statsbudget vi alldeles nyss fastställde för nästa budgetår uppgår till 300 miljarder kronor.

Att tolv år är en lång tid i riksdagens historia framgår inte minst därav att av
de ledamöter som flyttade från Helgeandsholmen 1971 är det bara 89 kvar.
När vi möts till nästa riksmöte blir det alltså för 260 ledamöter det första
74
                           mötet med de traditionsrika byggnaderna på Helgeandsholmen.När vi nu flyttar tillbaka är det emellertid till helt andra förhållanden än      Nr 166 dem som rådde när vi lämnade det gamla riksdagshuset. Dä var det dåligt     Fredagen den bevänt med arbetsmöjligheterna. Ledamöterna hade var sitt fack att förvara     3 juni 1983

sina handlingar i. Det fätal rum som stod till ledamöternas förfogande förslog     _

inte på länga vägar. När vi kom hit fick varje ledamot ett eget arbetsrum - ett     Riksmötets avslut-enormt framsteg. Vi har strävat efter att erbjuda minst lika goda förhållan-     ning den i värt nya hem.

Jag förstår att det kan kännas vemodigt att lämna detta hus, både för ledamöterna och för våra medarbetare. Men jag är övertygad om att alla, även de som har varit tveksamma till flyttningen, kommer att finna sig väl till rätta i den nya rriiljön.

Innan vi nu åtskils passar jag på att frän oss alla till alla våra medarbetare framföra ett hjärtligt tack för deras arbete. Det har inte varit möjligt att undvika en ovanligt stor arbetsbelastning mot slutet av riksmötet - en sak som värst drabbar våra medarbetare, som alla utfört ett utmärkt arbete.

Jag tackar kollegerna i presidiet för fint kamratskap och mycket gott samarbete. Och jag tackar nu er alla för det förtroende och den välvilja ni har visat oss i presidiet och önskar er en härlig sommar fylld med intressanta och givande upplevelser.

Anf. 3 GUNNAR STRÄNG:

Herr talman! Det tillkommer mig att vid avslutningen av denna arbetsfyllda vårsession framföra kammarens tack till vår talman och uttala vår uppskattning för den oväld, skicklighet och effektivitet med vilken han har lett kammarens arbete.

Jag vill också rikta vårt tack till kammarens vice talmän, riksdagsdirektö­ren och alla övriga medarbetare, som med kunnighet, gott omdöme och stort tålamod hjälpt oss till rätta i vårt dagliga arbete. Genom era insatser har riksdagen fungerat och trots stor arbetsbelastning lyckats slutföra sitt maktpäliggande arbete.

I en för nationen brydsam tid har riksdagen att fatta för land och folk avgörande beslut. Även om vi vägar hoppas pä en ljusning i den påfrestande ekonomiska nedgång som präglar världen, är problemen fortfarande så påtagliga att det tarvas sammanhållning och hårt arbete inom nationen och en känslans förankring också i de beslutande instanserna för att vi skall komma till rätta med svårigheterna.

Ni, herr talman, har att leda oss i vårt viktiga politiska arbete och därtill tillse att de valda ombuden för Sveriges folk hanterar sin uppgift enligt lag och författning. Vi vet, herr talman, att ni fullgör denna er uppgift med vaksamhet, konsekvens och omsorg.

När vi nu lämnar riksdagen och detta hus och går mot en efterlängtad och välkommen ledighet, är förtjänsten av arbetets friktionsfria gång och slutförande i stor utsträckning kammarens lednings och alla dess medarbe­tares.

Vi tackar för talmannens vänliga sommarhälsning. Vi har säkert alla behov
av en avkoppling, för att med friska krafter ta itu med de uppgifter som
             75Nr 166                    väntar. Jag tror att jag utan att beslås med osanning vågar säga att de problem

Fredaeen den         ' blöter i höst inte blir lättare att lösa än dem vi brottats med under det

3 iuni 1983             gångna arbetsåret.  Vi har fördelen att i höst  kunna mötas och möta

problemen med nya, friska krafter, uppsamlade under en förhoppningsvis
Riksmötets avslut-     a och solfylld sommar.
  p
                            Kammaren vill genom mig återgälda herr talmannens vänliga avskedshäls-

o

ning. Kammaren önskar sin talman och alla hans medarbetare en välförtjänt avkoppling och en vilsam sommar.

Anf. 4 TALMANNEN:

I det jag framför till ålderspresidenten ett tack för hans vänliga ord, förklarar jag 1982/83 års riksmöte avslutat.

5§ Kammaren åtskildes kl. 15.03.

In fidem

SUNE K. JOHANSSON

/Solveig Gemen