Riksdagens protokoll 2007/08:132 Onsdagen den 18 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:132

Riksdagens protokoll

2007/08:132

Onsdagen den 18 juni

Kl. 19:25 - 21:39

1 § Beslut om sammanträdets hållande

Anf. 1 TALMANNEN:

Kallelse till sammanträde ska anslås i riksdagens lokaler senast kl. 18.00 dagen före sammanträdet och minst 14 timmar i förväg. Om det finns synnerliga skäl får kallelsen dock anslås senare. I så fall får sammanträdet hållas endast om mer än hälften av riksdagens ledamöter medger det.  

Jag finner att synnerliga skäl föreligger att hålla detta sammanträde med hänsyn till kammarens sammanträdesplan före sommaruppehållet. 

Kammaren biföll talmannens förslag att sammanträdet fick hållas. 

2 § Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling)

Föredrogs  

försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU15 
Lag om signalspaning m.m. (förnyad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida