Riksdagens protokoll 2009/10:147 Fredagen den 6 augusti

Riksdagens protokoll 2009/10:147

Riksdagens protokoll
2009/10:147
Fredagen den 6 augusti
Kl. 11:00 - 11:01

1 § Justering av protokoll

 
Justerades protokollet för den 23 juli. 

2 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde

 
Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde måndagen den 12 juli inkommit. 

3 § Anmälan och omedelbar hänvisning av ärenden till utskott

 
Anmäldes 
EU-dokument 
KOM(2010)331 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen 
KOM(2010)371 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare 
 
Kammaren biföll talmannens förslag att ovanstående EU-dokument omedelbart skulle hänvisas till utskott enligt följande: 
 
KOM(2010)331 till skatteutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 18 oktober
KOM(2010)371 till finansutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24 oktober

4 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

 
Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 
2009/10:FPM108 Övergångsordning för bilaterala investeringsavtal KOM(2010)344 till näringsutskottet  
2009/10:FPM106 Förslag till ändring i förordningen om ett program för finansiellt stöd inom energiområdet KOM(2010)283 till näringsutskottet  
2009/10:FPM107 Förordning om EU-patentets översättningsarrangemang KOM(2010)350 till näringsutskottet  

5 § Anmälan om frågor för skriftliga svar

 
Anmäldes att följande frågor för skriftliga svar framställts 
 
den 27 juli  
 
2009/10:965 Elföretagens preliminärdebitering av elkunder 
av Lennart Sacrédeus (kd) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
 
den 28 juli  
 
2009/10:966 Tillgång till rent vatten som en mänsklig rättighet 
av Bodil Ceballos (mp) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
 
den 29 juli  
 
2009/10:967 Religionsfrihet inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet 
av Stefan Attefall (kd) 
till statsrådet Gunilla Carlsson (m) 
 
den 30 juli  
 
2009/10:968 Antagningsregler till högskolan 
av Peter Hultqvist (s) 
till statsrådet Tobias Krantz (fp) 
 
den 3 augusti  
 
2009/10:969 Iran 
av Amineh Kakabaveh (v) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2009/10:970 Sveriges museijärnvägar 
av Lars-Axel Nordell (kd) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
den 4 augusti  
 
2009/10:971 Förstärkt marknadsföring av turistlandet Sverige 
av Lennart Sacrédeus (kd) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
 
den 5 augusti  
 
2009/10:972 Arbetslinjen i den nya sjukförsäkringen 
av Ylva Johansson (s) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
2009/10:973 Museijärnvägars framtid 
av Anita Brodén (fp) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
2009/10:974 Museijärnvägarnas överlevnad 
av Gunvor G Ericson (mp) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
2009/10:975 Kränkningar av mapuchefolkets rättigheter 
av Bodil Ceballos (mp) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
 
den 6 augusti  
 
2009/10:976 Skyddsjakt på skarv 
av Lars Gustafsson (kd) 
till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) 
 
Frågorna redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll måndagen den 4 oktober. 

6 § Anmälan om skriftliga svar på frågor

 
Anmäldes att skriftliga svar på följande frågor inkommit 
 
den 29 juli  
 
2009/10:960 Kronprinsessbröllopet och förlorad PR för Sverige 
av Lennart Sacrédeus (kd) 
till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) 
2009/10:961 Framtiden för gamla Musikaliska akademien/Nybrokajen 11 
av Mats Pertoft (mp) 
till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) 
 
den 3 augusti  
 
2009/10:954 Tredjemansrevision 
av Camilla Lindberg (fp) 
till finansminister Anders Borg (m) 
 
den 4 augusti  
 
2009/10:953 Rutiner hos statliga företag 
av Mikael Damberg (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
 
den 5 augusti  
 
2009/10:955 Utbyggnad av E45 
av Jörgen Hellman (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
2009/10:956 Utbyggnad av delsträckor av E45 
av Peter Jonsson (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
2009/10:959 Att säkra Östersjön mot oljekatastrofer 
av Karin Svensson Smith (mp) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
 
Svaren redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll måndagen den 4 oktober. 

7 § Kammaren åtskildes kl. 11.01.

 
 
Förhandlingarna leddes av talmannen. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
ANNALENA HANELL  
 
 
/Eva-Lena Ekman