Riksdagens protokoll 2012/13:129 Onsdagen den 26 juni

Riksdagens protokoll 2012/13:129

Riksdagens protokoll

2012/13:129

Onsdagen den 26 juni

Kl. 09:00 - 12:35

1 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2012/13:FPM120 Ändring av biocidförordningen
KOM(2013) 288
till miljö- och jordbruksutskottet  

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

EU-dokument 
KOM(2013) 312 till utbildningsutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut
den 19 september

KOM(2013) 428 till miljö- och jordbruksutskottet 
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut
den 16 september


3 § Subsidiaritetsprövning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.