Riksdagens protokoll 2013/14:134 Torsdagen den 14 augusti

Riksdagens protokoll 2013/14:134

Riksdagens protokoll
2013/14:134
Torsdagen den 14 augusti
Kl. 13:00 - 13:01

1 § Justering av protokoll

 
Protokollen för den 23, 24, 25, 26 och 27 juni justerades. 

2 § Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

 
Talmannen anmälde att uppteckningar från följande EU-nämndssammanträden hade kommit in: 
fredagen den 13 juni 
onsdagen den 18 juni 
onsdagen den 25 juni kl. 13.00 
onsdagen den 25 juni kl. 14.00 
fredagen den 27 juni 
fredagen den 4 juli 

3 § Anmälan om faktapromemorior

 
Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 
2013/14:FPM99 Förslag till EU:s årsbudget för 2015 KOM(2014) 300 till finansutskottet  
2013/14:FPM100 Förordning om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen KOM(2014) 379 till finansutskottet  
2013/14:FPM101 Forskning och innovation som källor till förnyad tillväxt KOM(2014) 339 till utbildningsutskottet  
2013/14:FPM102 Meddelande om en cirkulär ekonomi (kretsloppssamhälle) KOM(2014) 398 till miljö- och jordbruksutskottet 

4 § Anmälan om granskningsrapport

 
Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen: 
RiR 2014:16 Swedfund International AB – Är finansieringen av bolaget effektiv för staten? 

5 § Anmälan och omedelbar hänvisning av ärenden till utskott

 
Följande dokument anmäldes: 
EU-dokument 
KOM(2014) 367 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2) Interoperabilitet för modernisering av den offentliga sektorn  
KOM(2014) 379 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder  
KOM(2014) 382 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 604/2013 när det gäller att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd av ensamkommande barn utan någon familjemedlem, något syskon eller någon släkting som lagligen vistas i en medlemsstat  
KOM(2014) 397 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, 1999/31/EG om deponering av avfall, 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter  
KOM(2014) 449 Vitbok Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU  
KOM(2014) 469 Grönbok Tillvarata Europas traditionella kunnande på bästa sätt: en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter  
KOM(2014) 476 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott  
 
Kammaren biföll talmannens förslag att ovanstående EU-dokument omedelbart skulle hänvisas till utskott enligt följande: 
 
KOM(2014) 367 till finansutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 22 september
KOM(2014) 379 till finansutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 6 oktober.  
KOM(2014) 382 till socialförsäkringsutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 22 september
KOM(2014) 397 till miljö- och jordbruksutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 6 oktober.  
KOM(2014) 449 och KOM(2014) 469 till näringsutskottet  
KOM(2014) 476 till justitieutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 20 oktober

6 § Anmälan om frågor för skriftliga svar

 
Följande frågor för skriftliga svar hade framställts: 
 
den 27 juni  
 
2013/14:708 Översyn av våldtäktslagstiftningen 
av Anna Wallén (S) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
2013/14:709 Stöd till svenska familjer i andra länder 
av Hillevi Larsson (S) 
till statsrådet Maria Larsson (KD) 
2013/14:710 Könsstympning 
av Markus Wiechel (SD) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
2013/14:711 Detaljstyrning av betygssystemet i delar av lärarutbildningen  
av Louise Malmström (S) 
till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
2013/14:712 Regelförenklingar för att starta och driva företag 
av Carina Adolfsson Elgestam (S) 
till näringsminister Annie Lööf (C) 
2013/14:713 Humanitärt stöd till behövande i Irak 
av Robert Halef (KD) 
till statsrådet Hillevi Engström (M) 
2013/14:714 Inledda prov med ryskt kärnbränsle 
av Lars Eriksson (S) 
till statsrådet Anna-Karin Hatt (C) 
2013/14:715 Försämring av arbetsvillkor för personliga assistenter 
av Hans Hoff (S) 
till statsrådet Ulf Kristersson (M) 
2013/14:716 Lokala polisstationer  
av Pia Nilsson (S) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
2013/14:717 Beslagtagna kurdiska böcker hos turkiska tullen 
av Jacob Johnson (V) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2013/14:718 Situationen i Palestina 
av Torbjörn Björlund (V) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
 
den 7 juli  
 
2013/14:719 Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk 
av Helena Leander (MP) 
till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) 
 
den 15 juli  
 
2013/14:720 Barnrättsprinciper och semesterledighet 
av Christina Oskarsson (S) 
till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) 
2013/14:721 Situationen i Palestina 
av Peter Persson (S) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2013/14:722 Förändring av kontrolluppgiftsskyldigheten 
av Hans Olsson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:723 Östersjön 
av Peter Persson (S) 
till miljöminister Lena Ek (C) 
2013/14:724 Skatteupplagsinnehavare 
av Hans Olsson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:725 Säkerhet för skatteskulder 
av Hans Olsson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:726 Bankerna och besöksnäringen 
av Hannah Bergstedt (S) 
till statsrådet Peter Norman (M) 
2013/14:727 Interimistiskt återkallande av skatteupplagstillstånd 
av Hans Olsson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
 
den 17 juli  
 
2013/14:728 Elnät för 100 % förnybar el 
av Jonas Eriksson (MP) 
till statsrådet Anna-Karin Hatt (C) 
 
den 18 juli  
 
2013/14:729 Antagning av folkhögskolestuderande till Polisprogrammet 
av Jabar Amin (MP) 
till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
2013/14:730 Deltagardemokratiutredningen 
av Björn von Sydow (S) 
till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) 
 
den 24 juli  
 
2013/14:731 Kristna folkgrupper i Irak 
av Robert Halef (KD) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2013/14:732 Dödandet i Gaza 
av Anders Karlsson (S) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2013/14:733 EU-stopp för legoknektar 
av Anders Karlsson (S) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2013/14:734 Svenska legosoldater 
av Anders Karlsson (S) 
till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) 
2013/14:735 Plasthotet mot haven och människan 
av Hans Olsson (S) 
till miljöminister Lena Ek (C) 
2013/14:736 Växande sjuktal 
av Anders Karlsson (S) 
till statsrådet Ulf Kristersson (M) 
2013/14:737 Regeringsskrivelse om internationellt skattefusk 
av Peter Persson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:738 Bostadsbrist 
av Peter Persson (S) 
till statsrådet Stefan Attefall (KD) 
 
den 25 juli  
 
2013/14:739 Framtiden för tidningen 8 SIDOR 
av Tina Ehn (MP) 
till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) 
 
den 28 juli  
 
2013/14:740 Slavhandeln i Sverige 
av Hans Hoff (S) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
 
den 29 juli  
 
2013/14:741 Topparbetslöshet 
av Anders Karlsson (S) 
till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) 
2013/14:742 Låt inte historien upprepas 
av Tuve Skånberg (KD) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
 
den 30 juli  
 
2013/14:743 Ersättning till tvångssteriliserade 
av Gunvor G Ericson (MP) 
till socialminister Göran Hägglund (KD) 
 
den 31 juli  
 
2013/14:744 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) 
av Gunvor G Ericson (MP) 
till socialminister Göran Hägglund (KD) 
 
den 5 augusti  
 
2013/14:745 De kristnas situation i främst Irak 
av Roger Haddad (FP) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
 
den 8 augusti  
 
2013/14:746 Isis krig mot civila i Syrien och Irak 
av Amineh Kakabaveh (V) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
 
den 11 augusti  
 
2013/14:747 Lagen om medling 
av Per-Johan Emtell (MP) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
 
den 12 augusti  
 
2013/14:748 Ekonomiska förutsättningar för spetsutbildningar i teoretiska ämnen 
av Ulf Holm (MP) 
till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
2013/14:749 Klimatanpassning 
av Jens Holm (V) 
till miljöminister Lena Ek (C) 
 
den 13 augusti  
 
2013/14:750 Insulinpumpar 
av Kristina Nilsson (S) 
till socialminister Göran Hägglund (KD) 

7 § Anmälan om skriftliga svar på frågor

 
Skriftliga svar på följande frågor hade kommit in: 
 
den 2 juli  
 
2013/14:698 Ungdomsarbetslösheten i västra Mälardalen  
av Olle Thorell (S) 
till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) 
2013/14:699 E18 mellan Köping och Västerås  
av Olle Thorell (S) 
till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
2013/14:700 Ungdomsarbetslösheten i Sala  
av Pia Nilsson (S) 
till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) 
2013/14:701 Brister i lagstiftningen om sjukpenning 
av Jörgen Hellman (S) 
till statsrådet Ulf Kristersson (M) 
2013/14:703 Avskaffande av EBO-lagen 
av Markus Wiechel (SD) 
till statsrådet Stefan Attefall (KD) 
2013/14:706 Terrorresor 
av Richard Jomshof (SD) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
2013/14:705 Att införa brottsrubriceringen grovt sexköpsbrott 
av Richard Jomshof (SD) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
2013/14:704 Förbud mot hitrest tiggeri 
av Richard Jomshof (SD) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
 
den 4 juli  
 
2013/14:710 Könsstympning 
av Markus Wiechel (SD) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
 
den 7 juli  
 
2013/14:712 Regelförenklingar för att starta och driva företag 
av Carina Adolfsson Elgestam (S) 
till näringsminister Annie Lööf (C) 
2013/14:714 Inledda prov med ryskt kärnbränsle 
av Lars Eriksson (S) 
till statsrådet Anna-Karin Hatt (C) 
 
den 8 juli  
 
2013/14:716 Lokala polisstationer  
av Pia Nilsson (S) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
2013/14:708 Översyn av våldtäktslagstiftningen 
av Anna Wallén (S) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
 
den 9 juli  
 
2013/14:709 Stöd till svenska familjer i andra länder 
av Hillevi Larsson (S) 
till statsrådet Maria Larsson (KD) 
2013/14:715 Försämring av arbetsvillkor för personliga assistenter 
av Hans Hoff (S) 
till statsrådet Ulf Kristersson (M) 
2013/14:690 Nationell handlingsplan för de mest utsatta barnen 
av Jennie Nilsson (S) 
till statsrådet Maria Larsson (KD) 
 
den 21 juli  
 
2013/14:719 Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk 
av Helena Leander (MP) 
till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) 
 
den 24 juli  
 
2013/14:713 Humanitärt stöd till behövande i Irak 
av Robert Halef (KD) 
till statsrådet Hillevi Engström (M) 
 
den 29 juli  
 
2013/14:720 Barnrättsprinciper och semesterledighet 
av Christina Oskarsson (S) 
till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) 
 
den 30 juli  
 
2013/14:707 Begränsning av umgängesspråk 
av Gunilla Svantorp (S) 
till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
2013/14:711 Detaljstyrning av betygssystemet i delar av lärarutbildningen  
av Louise Malmström (S) 
till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
 
den 1 augusti  
 
2013/14:730 Deltagardemokratiutredningen 
av Björn von Sydow (S) 
till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) 
 
den 5 augusti  
 
2013/14:728 Elnät för 100 % förnybar el 
av Jonas Eriksson (MP) 
till statsrådet Anna-Karin Hatt (C) 
2013/14:723 Östersjön 
av Peter Persson (S) 
till miljöminister Lena Ek (C) 
 
den 7 augusti  
 
2013/14:729 Antagning av folkhögskolestuderande till Polisprogrammet 
av Jabar Amin (MP) 
till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
2013/14:735 Plasthotet mot haven och människan 
av Hans Olsson (S) 
till miljöminister Lena Ek (C) 
2013/14:738 Bostadsbrist 
av Peter Persson (S) 
till statsrådet Stefan Attefall (KD) 
2013/14:733 EU-stopp för legoknektar 
av Anders Karlsson (S) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2013/14:734 Svenska legosoldater 
av Anders Karlsson (S) 
till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) 
2013/14:736 Växande sjuktal 
av Anders Karlsson (S) 
till statsrådet Ulf Kristersson (M) 
 
den 8 augusti  
 
2013/14:739 Framtiden för tidningen 8 SIDOR 
av Tina Ehn (MP) 
till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) 
 
den 11 augusti  
 
2013/14:741 Topparbetslöshet 
av Anders Karlsson (S) 
till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) 
 
den 12 augusti  
 
2013/14:737 Regeringsskrivelse om internationellt skattefusk 
av Peter Persson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:722 Förändring av kontrolluppgiftsskyldigheten 
av Hans Olsson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:725 Säkerhet för skatteskulder 
av Hans Olsson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:724 Skatteupplagsinnehavare 
av Hans Olsson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:727 Interimistiskt återkallande av skatteupplagstillstånd 
av Hans Olsson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:726 Bankerna och besöksnäringen 
av Hannah Bergstedt (S) 
till statsrådet Peter Norman (M) 
2013/14:744 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) 
av Gunvor G Ericson (MP) 
till socialminister Göran Hägglund (KD) 
 
den 14 augusti  
 
2013/14:740 Slavhandeln i Sverige 
av Hans Hoff (S) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 

8 § Kammaren åtskildes kl. 13.01.

 
 
Förhandlingarna leddes av talmannen. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
ANDERS NORIN 
 
 
/Eva-Lena Ekman