RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1890:30

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1890. Första Kammaren. N:o 30.

Onsdagen den 30 april, e. na.

Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.

Justerades fyra protokollsutdrag för denna dag.

Vid förnyad föredragning af konstitutionsutskottets den 23 och

26 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 10, i anledning af väckt

motion om ändring i §§ 68, 69, 70 och 71 riksdagsordningen, biföll

kammaren hvad utskottet i nämnda utlåtande bemstält.

Föredrogs å nyo konstitutionsutskottets den 23 och 26 innevarande

april bordlagda utlåtande n:o 11, i anledning af Kongl.

Maj:ts proposition med förslag till ändringar i 50, 70, 72, 98 och

109 §§ regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 73 §§ riksdagsordningen,

äfvensom i anledning af väckt motion om ändringar i 71

och 72 §§ regeringsformen.

Herr
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida