RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1890:5

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1890. Första Kammaren. N:o 5.

Fredagen den 7 februari.

Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m.

Upplästes ett insändt läkarebetyg af följande lydelse:

Att herr landshöfding W. Lotliigius ännu icke är så återstäld

efter sin sjukdom, att han utan risk kan lemna sina rum, varder på

heder och samvete intygadt.

Venersborg den 5 februari 1890.

Karl Bylund,

legitimerad läkare.

Anmäldes och bordlädes

sammansatta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 1, i anledning

af verkstäld granskning af fullmägtiges i riksbanken och fullmägtiges

i riksgäldskontoret åtgärder för utförande af det dem gemensamt

lemnade uppdrag i fråga om uppförande å Helgeandsholmen

af riksdags, och riksbankshus; äfvensom

lagutskottets utlåtanden:

n:o
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida