RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1890:4

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1890. Andra Kammaren N:o 4,

Måndagen dsn 27 januari

kl. 1 midd.

§ 1.

Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande:

Att riksdagsmannen med. d:r E. TF. WreUind lider af akut

bronkit och att han till följd häraf under några dagar måste

hålla sig inne, det intygas härmed på heder och samvete.

Stockholm den 27 januari 1890.

Henrik Bergy

leg. läk.

§ 2.

Föredrogos de i senaste sammanträdet aflemnade Kongl.

Maj:ts propositioner; och hänvisades dervid till statsutskottet följande

propositioner:

angående befrielse från utgifvande till kronan af vissa

s. k. skilnadsarrenden;

angående upphörande af den inom Kalmar stift utgående

så kallade allhelgonahjelpen; och *

angående befrielse för sterbhusdelegarne
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida