RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1891:36

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1891. Ändra Kammaren. N:o 36,

Lördagen den 25 april.

Kl. 11 f. m.

§ !•

Justerades det i kammarens sammanträde den 18 innevarande

april förda protokoll.

§ 2.

Herr talmannen tillkännagaf, under åberopande af i sådant

afseende mellan herrar talmän träffad öfverenskommelse, att gemensamma

omröstningar öfver de voteringspropositioner, som redan

blifvit eller derförinnan kunde varda af båda kamrarne godkända,

komme att ega rum vid början af kamrarnes sammanträden

nästkommande onsdag den 29 dennes.

§ 3.

Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som

upplästes:

Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, professorn in. m.

Ch. Loven är genom akut rheumatism hindrad tills vidare att

bevista kammarens sammanträden,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida