RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1891:44

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1891. Andra Kammaren. N:o 44.

Måndagen den 4 Maj.

Kl. il f. m.

Justerades protokollet för den 27 nästlidne april.

§ 2.

Efter föredragning af Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet aflemnade

proposition till Riksdagen angående förbud för barn att

nattetid idka viss försäljning m. m. hänvisades densamma till behandling

af lagutskottet.

§ 3.

Föredrogos och bordlädes för andra gången:

konstitutionsutskottets utlåtande n:o 10; samt

■statsutskottets utlåtanden n:is 5 a, 8 a, 55, 56, 57 och 58.

§ 4.

Efter föredragning vidare af statsutskottets memorial, n:o 59, i

anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut angående en i statsutskottets

memorial, n:o 52, föreslagen voteringsproposition, lades utskottets

anmälan till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida