RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1895:32

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1895. Andra Kammaren. N:o 32.

Onsdagen den 24 april.

Kl. 11 f. m.

§ 1.

Justerades protokollet för den 17 dennes.

§ 2.

Företogs val af en ledamot i Riksdagens särskilda utskott n:o 1

efter numera ledamoten af Första Kammaren herr friherre G. S. Åkerhöna;

och befans efter valförrättningens slut härtill hafva blifvit

utsedd herr M. Arhusiander med 155 röster.

Närmast i röstetal koinmo herrar friherre G. Lagerbring och

P. O. Wikström med hvardera 2 röster.

§ 3.

Justerades protokollsutdrag angående det i nästförestående § omförmälda

val.

§ 4.

Hänvisades till statsutskottet Kong!. Maj:ts proposition till Riksdagen,

angående försäljning till aktiebolaget Visby cementfabrik af ett

område af Visborgs kungsladugård
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida