RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1895:37

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1895. Andra Kammaren. N:o 37.

Torsdagen den 2 maj.

Kl. 11 f. m.

§ I
Till

kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes:

Att riksdagsmannen herr C. A. Kumlin, som lider af en svårare

kronisk magsjukdom, är i behof af att i stillhet vårda sin helsa, intygas

härmedelst.

Stockholm den 2 maj 1895.

Qollhold Arbman,

Praktiserande läkare.

§ 2.

Efter föredragning, hvart för sig, af statsutskottets memorial:

n:o 73, med förslag till voteringsproposition i anledning af kamrarnes

skiljaktiga beslut i fråga om pension åt kartografen Carl Edvard

Dahlman; och

n:o 74, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut med afseende

å Kongl. Maj:ts proposition om uppförande af nytt landsstatshus i

Luleå;

blefvo
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida