RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1895:44

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1895. Andra Kammaren. N:o 44.

Måndagen den 13 maj.

Ki. 11 f. m.

§ I
Justerades

protokollet för den 6 dennes.

§ 2.

Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes:

Att Riksdagsmannen Kronofogde C. A. Bokström är af sjukdom

förhindrad att tills vidare deltaga uti Riksdagens arbeten, intygas

Stockholm den 12 maj 1895,

Karl Kallenberg.

Legit. läkare.

§ 3.

Föredrogos och bordlädes för andra gången:

statsutskottets memorial n:o 92, och

särskilda utskottets n:o 1 memorial n:o 5.

§ 4.

Efter föredragning, hvart för sig af statsutskottets utlåtanden:

n:o 84, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående försäljning

till aktiebolaget Visby cementfabrik af ett område af Visborgs

kungsladugård
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida