RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1896:21

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1896. Första Kammaren. N:o 21.

Onsdagen den 29 april.

Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.

Justerades protokollet för den 22 i denna månad.

Herr statsrådet Wersäll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition

till Riksdagen, angående anskaffande af tomt till nytt posthus i

Stockholm m. m.

Föredrogos, men bordlädes å nyo på flere ledamöters begäran lagutskottets

under gårdagen bordlagda utlåtanden n:is 63—66.

Föredrogs å nyo konstitutionsutskottets den 22 och 24 i denna Förslag till

månad bordlagda utlåtande n:o 9, i anledning af Kongl. Maj:ts pro-_gj»ndlagsposition

med förslag till äudringar i 50, 70, 72, 98, 109 och 111 §§ ”i4»aBL»"S

regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 73 §§ riksdagsordningen äfven- styrelse m. m.

som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida