RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1897:25

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1897. Andra Kammaren. N:o 25.

Onsdagen den 7 april.

Kl. 7 e. m.

Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet.

§ I
Herr

statsrådet m. m. friherre L. Ak er Mehn aflemnade Kong!.

Maj:ts proposition angående pension å allmänna indragningsstaten åt

■e. o. professoren G. Dillner.

Denna proposition bordlädes.

§ 2.

Herr talmannen anmälde härefter till fortsatt behandling statsutskottets

utlåtande n:o 40, angående föreslagna jernvägsanläggningar

för statens räkning.

Deraf förekom nu i ordningen punkten 4, deri utskottet hemstält,0”1 anläggning

att Kong]. Maj:ts förslag om anläggning af en statsbana från Göte-y/f”

borg till Svinesund icke måtte vinna Riksdagens bifall. till Svinesund.

Reservationer emot denna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida