Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:112 Fredagen den 27 maj

Riksdagens protokoll 1993/94:112

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:112

Fredagen den 27 maj

Kl. 9.00 -- 11.10

1 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Daniel Tarschys (fp)
anhållit om att fr.o.m. den 20 juni bli entledigad
från uppdraget som ledamot av riksdagen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

2 § Svar på interpellationerna 1993/94:130 och
142 om Sverige och FN:s barnkonvention

Anf. 1 Socialminister BENGT
WESTERBERG (fp):

Fru talman! Birgitta Dahl har i en interpellation
frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta
för att säkerställa att Sverige lever upp till sina
åtaganden enligt FN:s barnkonvention.

Eva Zetterberg har i en interpellation ställt
följande frågor:

1.Vad kommer regeringen att göra för att de
kommunala nedskärningarna inte skall drabba
barnen?

2.Ger
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida