Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:79 Onsdagen den 14 mars

Riksdagens protokoll 2000/01:79

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:79

Onsdagen den 14 mars

Kl. 9.00 - 15.14

17.00 - 17.41

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 mars.
2 § Sveriges antagande av rambeslut om pen-
ningtvätt m.m.

Föredrogs
justitieutskottets betänkande 2000/01:JuU17
Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt
m.m. (prop. 2000/01:58).

Talmannen konstaterade att ingen talare var an-
mäld.
(Beslut fattades under 9 §.)

3 § Högskolan

Föredrogs
utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU8
Högskolan.

Anf. 1 TOMAS HÖGSTRÖM (m):
Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till
reservation 1 i det här betänkandet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.