Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:78 Torsdagen den 7 mars

Riksdagens protokoll 2001/02:78

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:78

Torsdagen den 7 mars

Kl. 12.00 - 17.59

19.00 - 21.05

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen,
m.m.
Förste vice talmannen anmälde att följande fakta-
promemorior om förslag från Europeiska kommissio-
nen inkommit och överlämnats till utskott:
2001/02:FPM60 Förslag till Europaparlamentets och
rådets beslut om antagande av ett åtgärdsprogram
för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2007) KOM
(2002) 26 till skatteutskottet
2001/02:FPM61 Förslag till beslut om antagande av
ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesy-
stemens sätt att fungera på den inre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida