Bortförda och kvarhållna barn i internationella förhållanden

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR8

Bortförda och kvarhållna barn i internationella förhållanden

En uppföljning

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-56-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009

2008/09:RFR8

Förord

Som en del i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering av fattade riksdagsbeslut samt som ett led i arbetet med att fördjupa kunskapsunderlaget inför beredningen av motioner inom området beslutade civilutskottet den 8 april 2008 att göra en uppföljning av frågan om olovligen bortförda och kvarhållna barn i internationella förhållanden (prot. 2007/08:20 § 6). Syftet med uppföljningen har varit att belysa omfattningen av bortförda och kvarhållna barn i internationella förhållanden, beskriva hur denna fråga hanteras av myndigheter samt belysa om det finns eventuella problem i regelverket
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida