En utvärdering av personalliggarsystemet

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR4

rfr 2018/19 RFR4

En utvärdering av

personalliggarsystemet

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-77-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2019

2018/19:RFR4

Förord

Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslut- ade utskottet i december 2017 att genomföra en utvärdering av systemet med personalliggare. Utvärderingen syftar till att undersöka och analysera hur sys- temet med personalliggare fungerar i
restaurang-,

frisör-,
tvätteri- och bygg- branscherna för berörda aktörer.

Arbetet har letts av skatteutskottets grupp för uppföljning och utvärdering som när arbetet nu slutförs består av ledamöterna Anna Vikström (S), ord- förande, Jörgen Berglund (M), Eric Westroth (SD), Helena Vilhelmsson (C), Tony Haddou (V), Hampus Hagman (KD),
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida