Frågeinstituten som kontrollinstrument: En utvärdering

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR6

Frågeinstituten som kontrollinstrument

En utvärdering

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-33-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2011/12:RFR6

Till konstitutionsutskottet

Utskottet beslutade vid sitt sammanträde den 14 oktober 2010 att en utredare skulle ges i uppdrag att genomföra en brett upplagd utvärdering av frågeinstituten i riksdagen i syfte att analysera dem från konstitutionell synpunkt. Ut- skottet beslutade om direktiv för uppdraget och utsåg undertecknad, f.d. kanslichef Magnus Isberg, till utredare.

En parlamentarisk referensgrupp knöts till utredaren. Följande åtta ledamöter av konstitutionsutskottet utsågs att ingå i referensgruppen: Peter Eriksson (MP), ordförande, Billy Gustafsson (S), Karin Granbom Elisson (FP), Per- Ingvar Johnsson (C), Tuve
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida