Skatteutskottets seminarium om OECD:S handlingsplan mot skattebaserodering och vinstförflyttning

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR15

Skatteutskottets seminarium om OECD:S handlingsplan mot skattebaserodering och vinstförflyttning

ISSN
1653-0942

978-91-86673-56-7
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014

2013/14:RFR15

Förord

Skatteundandragande och skatteminimering är föremål för allt mer intensifierad debatt i såväl media som i olika internationella politiska forum. OECD har på uppdrag av
G20-länderna
tagit fram en 15 punkters handlingsplan för att förhindra att multinationella företags aktiviteter leder till erodering av de nationella skattebaserna.

Handlingsplanen syftar till att identifiera områden där OECD bedömer att åtgärder behöver koordineras för att olika länders skattesystem och regelverk inte ska utnyttjas för att minska skatteuppbörden på sätt som varit oförutsedda för lagstiftarna.

Riksdagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida