Socialutskottets öppna kunskapsseminarium om socialtjänstens arbete med barn som far illa

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR18

Socialutskottets öppna kunskapsseminarium om socialtjänstens arbete

med barn som far illa

ISSN
1653-0942

978-91-86673-59-8
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2013/14:RFR18

Förord

Den 3 april 2014 anordnade socialutskottet ett öppet kunskapsseminarium om socialtjänstens arbete med barn som far illa. Syftet med seminariet var att bredda och fördjupa ledamöternas kunskaper inom området.

Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Vuxna som möter barn i vardagen har möjlighet att upptäcka om ett barn far illa och se till att barnet får hjälp. Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i FN:s barnkonvention. Dessutom klarläggs att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida