Uppföljning av hyressättningen inom kulturområdet

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR13

Uppföljning av hyressättningen inom kulturområdet

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-65-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009

2008/09:RFR13

Förord

Kulturutskottet beslutade i december 2007 att följa upp och utvärdera kulturinstitutionernas lokalkostnader. Utskottet beslutade samtidigt att en person från varje parti skulle delta i den arbetsgrupp som bildas för uppföljningen.

Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp har inledningsvis översiktligt kartlagt statlig lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt hur statsmakterna har behandlat denna fråga. Därefter har gruppen undersökt i vilken mån som tidigare konstaterade problem kvarstår samt avslutningsvis lämnat sina slutsatser och förslag.

Underlagen till uppföljningen har tagits fram av utvärderarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida