Utvärdering av skattelättnader för utländska experter, specialister, forskare och andra nyckelpersoner

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR11

Utvärdering av skattelättnader för utländska experter, specialister, forskare och andra nyckelpersoner

Utvärdering av skattelättnader för utländska experter, specialister, forskare och andra nyckelpersoner

ISSN
1653-0942

978-91-86673-61-1
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014

Förord

Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering besluta- de utskottet i juni 2013 att genomföra en utvärdering av effekterna av de utvidgade expertskatteregler som trädde i kraft den 1 januari 2012. Då de gamla reglerna alltjämt gäller beaktas även de i föreliggande utvärdering. Utvärderingen syftar till att ge utskottet ökade kunskaper vid beredningen av ärenden som rör området.

Arbetet har löpande följts av skatteutskottets grupp för uppföljning och ut- värdering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida