Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond bidrar till svensk forskning

Redogörelse 2015/16:RR6

Redogörelse till riksdagen

2015/16:RR6

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond bidrar till svensk forskning

Sammanfattning

Riksrevisionen har i enlighet med 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Härmed överlämnas granskningsrapporten, som en redogörelse till riks-
dagen med tillämpning av 9 kap. 18 § tredje stycket riksdagsordningen.

Stockholm den 20 juni 2016

Margareta Åberg

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-06-21 Bordlagd: 2016-06-27 Hänvisad: 2016-06-28 Motionstid slutar: 2016-09-21