Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2018

Redogörelse 2018/19:NL1

Redogörelse till riksdagen 2018/19:NL1

Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2018

Till riksdagen

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska enligt 12 § lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden även redovisa sina kostnader.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm den 6 februari 2019

Anders Lindström ordförande

Martin Brandorf sekreterare

1

2018/19:NL1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR NÄMNDEN FÖR LÖN TILL RIKSDAGENS OMBUDSMÄN OCH
  RIKSREVISORERNA 2018

Bakgrund

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna är en självständig myndighet under riksdagen. Nämnden har till uppgift att bestämma lön, avgångsersättning och övriga anställningsformer för riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna. Nämndens verksamhet styrs av bestämmelserna i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna. För ärendehandläggningen gäller i övrigt bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900). Nämnden har också antagit en arbetsordning.

Sammansättning

Ledamöterna i nämnden utses av riksdagen. Under 2018 hade nämnden följande sammansättning:

f.d. generaldirektör Anders Lindström, ordförande

f.d. chefsjurist Christina Striby

f.d. biträdande riksdagsdirektör Ulf Christoffersson.

Som sekreterare i nämnden tjänstgjorde Martin Brandorf som även är föredragande i arbetsmarknadsutskottet.

Sammanträden

Under verksamhetsåret har nämnden haft fyra sammanträden.

Beslut om löner och anställningsförmåner

Nämnden reviderar årligen lönerna till justitieombudsmännen och riksrevisorerna. Revisionen bereds genom att sekreteraren tar fram uppgifter om aktuella avtal som träffats på arbetsmarknaden med tonvikt på de offentliga avtalsområdena. Vidare sammanställs viss statistik för att möjliggöra jämförelser med löneläget för likartade högre befattningar på det statliga området. Före nämndens interna överläggningar får de berörda tjänstemännen möjlighet att gemensamt myndighetsvis kommentera sin verksamhet, viktigare händelser och förändringar inom sitt område. De kan då också ge sin syn på lönesituationen.

När det gäller riksrevisorerna innebär nämndens beslut att de sedan den 1 juli 2018 har en månadslön om 140 000 kronor och riksrevisorn med administrativt ansvar en månadslön om 150 900 kronor. Detta innebär en löneökning med ca 2,6 respektive 3 procent jämfört med föregående år.

När det gäller justitieombudsmännen innebär nämndens beslut att de sedan den 1 januari 2019 har en månadslön om 120 600 kronor och chefsJO en månadslön om 130 100 kronor. Detta innebär en löneökning med ca 2,8 procent jämfört med föregående år.

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR NÄMNDEN FÖR LÖN TILL RIKSDAGENS OMBUDSMÄN OCH 2018/19:NL1
  RIKSREVISORERNA 2018  
Kostnader      
Verksamhetsutfall      
Kronor      
  2017 2018  
Kostnader för ledamöter och personal 175 491 165 238  
Övriga driftskostnader 1 579 2 981  
Summa 177 070 168 219  

3

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-08 Bordlagd: 2019-02-12 Hänvisad: 2019-02-13 Motionstid slutar: 2019-02-27