Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2018

Redogörelse 2018/19:SN1

Redogörelse till riksdagen 2018/19:SN1

Verksamhetsredogörelse för

Statsrådsarvodesnämnden 2018

Till riksdagen

Statsrådsarvodesnämnden ska enligt 12 § lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa sina kostnader.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm i februari 2019

Ove Nilsson ordförande

Cecilia Bohlin sekreterare

1

2018/19:SN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR STATSRÅDSARVODESNÄMNDEN 2018

Inledning

Statsrådsarvodesnämnden är en självständig myndighet under riksdagen. Nämnden har två uppgifter. Den ena är att fastställa månadsarvoden för statsråden. Den andra är att besluta om avgångsersättning till statsråd som avgår från sin befattning.

Statsrådsarvodesnämndens verksamhet styrs av bestämmelserna i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. och i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden. Nämnden har dessutom sedan 2013 en arbetsordning.

Sammansättning

Statsrådsarvodesnämnden består av en ordförande och två ledamöter. De väljs av riksdagen. Bestämmelser om detta finns i 8 kap. 4 § riksdagsordningen.

Under 2018 hade nämnden följande sammansättning:

f.d. kanslichefen Ove Nilsson, ordförande

f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg

f.d. riksdagsdirektören Anders Forsberg.

Som nämndens sekreterare tjänstgjorde kammarrättsrådet Cecilia Bohlin. Arvoden till ordföranden och övriga ledamöter lämnas i enlighet med 1 a §

lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Årsarvodet uppgår till en procentsats av månadsarvodet som riksdagsledamot som anges i lagen. Sekreterarens arvode fastställs av nämnden.

Sammanträden

Under året hade Statsrådsarvodesnämnden tre sammanträden, och vid ett tillfälle fattades beslut per capsulam, dvs. utan sammanträde.

Beslut om arvoden till statsråd

Enligt 1 § första stycket lagen om arvoden till statsråden m.m. ska arvoden till statsråden betalas månadsvis med ett belopp som fastställs av Statsrådsarvodesnämnden.

Nämnden strävar efter att anpassa arvodena till en rimlig och allmänt godtagbar nivå. Inför besluten om arvoden studerar nämnden bl.a. det allmänna löneläget och följer utvecklingen på arbetsmarknaden. Nämnden tar hänsyn till lönenivåer för exempelvis riksdagsledamöter, Riksdagens ombudsmän, riksrevisorerna och statliga myndighetschefer. Vidare beaktar nämnden arvodesnivåerna i de nordiska parlamenten och regeringarna. Därutöver beaktas det allmänna konjunkturläget och avtalsrörelsen.

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR STATSRÅDSARVODESNÄMNDEN 2018 2018/19:SN1

Statsrådsarvodesnämnden har beslutat att arvodet fr.o.m. den 1 juli 2018 ska uppgå till 172 000 kronor per månad för statsministern och till 136 000 kronor per månad för de övriga statsråden.

Nämndens beslut om arvoden får enligt 16 § lagen med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden inte överklagas.

Beslut om avgångsersättning

Enligt 1 § andra stycket lagen om arvoden till statsråden m.m. beslutar Statsrådsarvodesnämnden om avgångsersättning till statsråd.

Enligt de riktlinjer som antagits av nämnden kan ett statsråd som lämnar sin befattning som statsråd och som ansöker om avgångsersättning få en sådan ersättning under ett år. Avgångsersättning lämnas med samma belopp som den ersättningsberättigade fick i arvode vid avgången. Om det finns särskilda skäl kan avgångsersättning lämnas under en längre eller kortare tid än ett år eller så kan beloppet begränsas. Ett sådant skäl kan vara att statsrådet har varit statsråd under kortare tid än tolv månader. Ett statsråd som fyllt 65 år kan få avgångsersättning under högst sex månader.

Under 2018 ansökte ett statsråd om och beviljades avgångsersättning. Nämndens beslut om avgångsersättning får enligt 16 § lagen med instruk-

tion för Statsrådsarvodesnämnden inte överklagas.

Kostnader

Kostnaderna för nämndens verksamhet betalas från anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag inom utgiftsområde 1. Under verksamhetsåret uppgick kostnaderna för nämnden till 165 959 kronor, varav 162 998 kronor avsåg kostnader för ledamöter och personal och 2 961 kronor avsåg övriga driftskostnader. Kostnaderna för nämnden under 2017 uppgick till totalt 167 964 kronor, varav 165 675 kronor för ledamöter och personal och 2 289 kronor för övriga driftskostnader.

Övrigt

Statsrådsarvodesnämnden fick under 2018 möjlighet att svara på en remiss av promemorian En ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter. Nämnden hade inte några synpunkter på förslagen i promemorian.

Nämnden besvarade under året två brev med förfrågningar från allmänheten samt vid flera tillfällen förfrågningar per telefon. Nämnden besvarade också vid flera tillfällen förfrågningar om att lämna ut allmänna handlingar samt lämnade ut sådana. En begäran om att lämna ut en allmän handling avslogs på grund av sekretess.

3

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-18 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27 Motionstid slutar: 2019-03-13