Biksdagens Skrifvelse N:o 126

Riksdagsskrivelse 1897:126

Biksdagens Skrifvelse N:o 126.

11

N:o 126.

ÖL ,W, tirtmrmtr./l \ r.ot! i>n*;>1 j**>*..'' flor*

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897.
Andra Kammaren den 20

Biksdagens skrifvelse till Konungen, angående afsättning till
arbetareförsäkringsfonden.

(Statsutskottets utlåtande n:o 58 och memorial n:o 83.)

Till Konungen.

Med bifall till Eders Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda
framställning har Riksdagen i riksstaten för år 1898 till arbetareförsäkringsfonden
afsatt ett belopp af 1,400,000 kronor.

Stockholm den 20 maj 1897.

Med undersåtlig vördnad.