Riksdagens Förordnande N:o 115

Riksdagsskrivelse 1896:115

2

Riksdagens Förordnande N:o 115.

N:o 115.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1896.

Andra Kammaren den 14

Riksdagens förordnande för en suppleant till fullmägtige i riksbanken.

Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade
äro, göre veterligt: att sedan i öfverensstämmelse med föreskrifterna i §§
71 och 73 riksdagsordningen, Vi den 11 innevarande maj genom valmän
utsett till tredje suppleant för fullmägtige i riksbanken, för tiden från
valet till dess nytt val under år 1897 försiggått, f. d. jernkramhandlanden
i Stockholm Magnus Fredrik Lundh, så vilje Vi, i kraft häraf, hafva förordnat
honom, Magnus Fredrik Lundh, att under nämnda tid vara tredje
suppleant för fullmägtige i riksbanken; åliggande honom, derest han kommer
att inträda såsom fullmägtig, att i denna egenskap ställa sig till efterrättelse
rikets grundlagar samt de för detta verk gällande lagar, ordningar och
reglementen.

Till yttermera visso hafve vi detta förordnande underskrifvit och med
Riksdagens insegel bekräftat, som skedde i Stockholm den

Stockholm den 14 maj 1896.