Riksdagens Skrifvelse Ako 38

Riksdagsskrivelse 1894:38

Riksdagens Skrifvelse Ako 38.

5

N:o 38.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 april 1894.
Andra Kammaren den 18

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts
under anslagstiteln telegrafverket gjoi''da framställning.

(Statsutskottets utlåtande n:o 8 samt memorial n:is 41 och 49.)

Till Konungen.

Uti den angående statsverkets tillstånd och behof till Riksdagen den
16 sistlidne januari aflåtna proposition har Eders Kongl. Maj:t under sjunde
hufvudtiteln och rubriken telegrafverket hemstält, att Riksdagen dels med
godkännande af de enligt statsrådsprotokollet öfver finansärenden den 13
i samma månad föreslagna staterna för telegrafverket och de vilkor för de
nya aflöningarnas åtnjutande, hvilka i sammanhang dermed tillstyrkts, dels
ock med förklarande, att af telegrafverkets medel skulle tills vidare utgå
till telegrafverkets pensionsinrättning ett årligt bidrag, motsvarande en och
eu half procent af den för året beräknade inkomst af telefonabonnementsoch
samtalsafgifter, och till telegrafverkets enke- och pupillkassa jemväl
ett årligt bidrag till belopp, utöfver det i sådant hänseende nu utgående,
af 1,000 kronor, måtte, under Eders Kongl. Maj:t förbehållen rätt att i
verkets utgiftsstater göra de jernkningar, som kunde finnas af behofvet
påkallade, såsom reservationsanslag, att utgå direkt af telegrafverkets medel,
till telegrafverket för år 1895 anvisa enahanda belopp, 2,870,000 kronor,

6

Riksdagens Skrifvelse N:o 38.

hvartill inkomsterna af telegramportoafgifter samt af telefonabonnementsoch
särskilda samtalsafgifter för året beräknats, samt tillika medgifva, att
det öfverskott, som kunde å dessa inkomster uppstå, finge af Eders Kongl.
Maj:t användas för telegrafverkets tidsenliga utveckling och förbättring.

Hvad Eders Kongl. Maj:t sålunda hemstält har icke vunnit Riksdagens
bifall, hvilket Riksdagen skolat härigenom anmäla.

Stockholm den 18 april 1894.

Med undersåtlig vördnad.

É