Riksdagens Skrifvelse Ar:o 41

Riksdagsskrivelse 1894:41

Riksdagens Skrifvelse Ar:o 41.

9

N:o 41.

11

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 april 1894.

- Andra Kammaren den 25

m ..i; .it'' i .j: >vi< hpio.,''1="" »r="">

fri i i i s >, i i-.rH

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af fullmägtige
i riksbanken.

*>*,n (>'';>/ ! '' >1>''J »f M t »4

Till Konungen.

Riksdagen får härmed anmäla, att vid de den 16 innevarande april,
i öfverensstämmelse med föreskrifterna i § 72 regeringsformen samt §§
71 och 73 riksdagsordningen, anstälda val blifvit utsedde till

ordförande bland, fullmägtige i riksbanken:

Talmannen i Riksdagens Första Kammare, universitetskansleren, f. d.
statsrådet, riddaren och kommendören af Eders Kong!. Maj:ts orden in. m.
herr Pehr Jakob von Ehrenheim; och till

fullmägtige i riksbanken:

Filosofie doktorn, kommendören af Kongl. Vasaorden, l:a Idassen,
riddaren af Eders Kongl. Maj:ts Nordstjerneorden in. m. Johan Wolter
Arnberg;

Rektorn, filosofie doktorn Sixten Gabriel von Friesen;

Vice h äradsh öfd i ngen, riddaren af Kongl. Vasaorden, juris och filosofie
kandidaten Karl Georg Herlitz;

Bih. till Riksd. Prof. I8Ö4. It) Sand. 1 Afd. 1 Rand. 11 Höft.

2

10

Riksdagens Skrifvelse N:o 41.

f. d. Stadsmäklaren Tom Liljewalch;

Lektorn, kommendören af Eders Kongl. Maj:ts Nordstjerneorden, l:a
klassen, filosofie doktorn Henrik Ragnar Törnebladh;

Godsegaren, riddaren af Eders Kongl. Maj:ts Nordstjernorden och af
Kongl. Vasaorden, Gustaf Fredrik Östberg;

samt till suppleanter för bemälde fullmägtige:

Majoren, riddaren af Eders Kongl. Maj:ts Svärdsorden Oskar Waldemar
Falkman;

Kamreraren, vice ordföranden hos Stockholms stadsfullmägtige, kommendören
af Kongl. Vasaorden, l:a klassen, m. in. Carl Erik Ekgren; och
Grosshandlanden i Stockholm Hjalmar Horngren.

Stockholm den 25 april 1894.

Med undersåtlig vördnad.