Riksdagens Skrifvelse JY:o 128

Riksdagsskrivelse 1897:128

Riksdagens Skrifvelse JY:o 128.

1

N:o 128.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897.

— — — — Andra Kammaren den 20 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen angående allmänna bevillningen.

(Bevillningsutskottets betänkande n:o 19 och memorial n:is 20, 21, 23, 24 och 29.)

Till Konungen.

Uti proposition den 26 sistlidne februari har Eders Kongl. Maj:t

föreslagit Riksdagen att antaga ett propositionen närlagd! förslag till ny

förordning angående bevillning af fast egendom samt af inkomst jemte

instruktion för taxeringsmyndigheterna.

Vid behandling af denna proposition har Riksdagen icke bifallit förslaget

i hvad det afser införande af s. k. obligatorisk sjelfdeklaration och

eftertaxering.

I öfrigt har Riksdagen vid granskning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida