Riksdagens Skrifvelse N:o 100

Riksdagsskrivelse 1895:100

16

Riksdagens Skrifvelse N:o 100.

X:o 100.

Uppläst och godkäud hos Första Kammaren den 17 maj 1895.
Andra Kammaren den 17

Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat.

(Statsutskottets memorial n:is 93 och 97.)

Till Konungen.

Riksstat, att gälla för år 1896 och intill dess ny statsreglering
vidtager, får Riksdagen härmed öfverlemna och dervid tillika anmäla,
att Riksdagen i enlighet med Eders Kongl. Maj:ts förslag beslutat, att
vid statsregleringen för nästkommande år de i Rikets Ständers skrifvelse
den 12 maj 1841 angifna grunder i afseende å dispositionen af besparingarna
å hufvudtitlarne fortfarande skola blifva gällande.

Stockholm den 17 maj 1895.

Med undersåtlig vördnad.