Riksdagens Skrifvelse N:o 101

Riksdagsskrivelse 1895:101

Riksdagens Skrifvelse N:o 101.

17

N:o 101.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1895.
Andra Kammaren den 17

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt
reglemente för Riksgäldskontor et.

(Statsutskottets memorial n:o 98.)

Till Konungen.

Da det reglemente för riksgäldskontoret, hvilket vid innevarande
riksdag utfärdas, innehåller åtskilliga föreskrifter, hvilka icke finnas
intagna i Riksdagens till Eders Kongl. Maj:t aflåtna skrivelser, har
Riksdagen uppdragit åt sina fullmägtige i riksgäldskontoret att, så fort
ske kan efter emottagandet af det nya reglementet, å Riksdagens vägnar
till Eders Kongl. Maj:t. aflemna ett exemplar af samma reglemente.

Stockholm den 17 maj 1895.

Med undersåtlig vördnad.

Bill. till Riksd. Prof. 1895. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 23 Raft.

3