Riksdagens Skrifvelse N:o 106

Riksdagsskrivelse 1896:106

Riksdagens Skrifvelse N:o 106.

27

,m 4, /

N:o 106.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896.
Andra Kammaren den 13

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts
proposition med förslag till förordning angående köttbesiglnings-
och slagttvdng in. m.

(Lagutskottets utlåtande n:o 75).

Till Konungen.

. : < *="" 11="" t="" *:="" |="" ;="" |="" if'':=""> i s j j i | t ; '': j J; " ); . * *» i f, »1

! ; '' tl i it. t ] , i , ,1 *; i '' ; } ! i | ''{ :'' »} f '' 1 ! i ! ."i I > U >1

Genom proposition den 14 sistlidne februari har Eders Kongl.
Maj:t, under åberopande af det propositionen bilagda utdrag af statsrådsprotokollet,
förklarat sig vilja inhemta Riksdagens yttrande öfver
ett framlagdt förslag till förordning angående köttbesigtnings- och
slagttvång m. m.

Riksdagen har funnit sig icke kunna godkänna berörda förslag
till förordning, hvilket Riksdagen härmed får för Eders Kongl. Maj:t
tillkännagifva.

Stockholm den 13 maj 1896. : i,;-

Med undersåtlig vördnad.