Riksdagens Skrifvelse N:o 108

Riksdagsskrivelse 1891:108

16

Riksdagens Skrifvelse N:o 108.

N:o 108.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891.
_ Andra Kammaren 14

Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat.

(Statsutskottets memorial nås 69 och 71.)

Till Konungen.

Riksstat, att gälla för år 1892 och intill dess ny statsreglering vidtager,
får Riksdagen härmed öfverlemna och dervid tillika anmäla, att
Riksdagen, i enlighet med Eders Kongl. Maj:ts förslag, beslutat, att vid
statsregleringen för nästkommande år de i rikets ständers skrifvelse den
12 maj 1841 angifna grunder i afseende å dispositionen af besparingarna
å hufvudtitlarne fortfarande skola blifva gällande.

Stockholm den 14 maj 1891.

Med undersåtlig vördnad.

Stockholm, Ivar Hseggströms boktryckeri, 1891