Riksdagens Skrifvelse N:o 10%

Riksdagsskrivelse 1891:102

Riksdagens Skrifvelse N:o 10%.

15

N:o 102.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891.
Andra Kammaren den 14

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående hvitbetssockertillverkning
saf giften.

(Bevillningsutskottets betänkande n:o 13.)

Till Konungen.

Enligt Eders Kong!. Maj:t.s nådiga förordning om beskattning af
livitbetssockertillverkningen i riket den 16 juni 1882 skall för tillverkning
af hvitbetssocker erläggas en tillverkningsafgift, motsvarande två
femtedelar af gällande tullsats för utländskt råsocker af mörkare färg
än n:o 18 af den i verldshandel!! antagna holländska standard.

Riksdagen, som ansett att nämnda tillverkning utan olägenhet bör
kunna bära en beskattning, motsvarande hälften af gällande tullsats för
berörda råsockerslag, har i enlighet härmed beslutit, att tillverkningsafgiften
för hvitbetssocker från och med den 1 nästkommande september
skall höjas till hälften af gällande tullsats för utländskt råsocker af
mörkare färg än n:o 18 af den i verldshandel antagna holländska
standard, hvadan § 1 i förenämnda nådiga förordning från och med
sistnämnda dag torde böra erhålla följande förändrade lydelse:

För all tillverkning af hvitbetssocker inom riket skall erläggas
tillverkningsafgift i förhållande till det utbyte i råsocker, som de för
tillverkningen använda hvitbetor enligt den i § 2 bestämda grund antagas
hafva leinnat; och skall denna afgift utgöra hälften af gällande

16

Riksdagens Skrifvelse N:o 102.

tullsats för utländskt råsocker af mörkare färg än n:o 18 af den i
verldshandeln antagna holländska standard.

Härförutom har Riksdagen, då för Riksdagen blifvit framhållet att
den sålunda beslutna förhöjningen af tillverkningsafgiften möjligen icke
torde vara äfven för framtiden tillräcklig, men det för hvitbetssockeriudustrien
är af stor vigt att beskattningsfrågan varder definitivt afgjord,
och då det synts Riksdagen som om en verklig produktbeskattning,
såsom i hvarje fall rättvist drabbande den tillverkade varan, kunde
vara att föredraga framför den nu gällande råvarubeskattningen, ansett
att en undersökning bör verkställas till utrönande om och i hvilken
mån hvitbetssockertillverkningen tål att underkastas en vidare höjning
af tillverkningsafgiften, äfvensom huruvida icke en förändring i sjelfva
beskattningssystemet i angifna afseendet lämpligen kan eg a rum.

På grund häraf och då den af Eders Kongl. Maj:t senast tillsatta
tullkomité i afgifvet underdånigt betänkande med förslag till ny tulltaxa
föreslagit en nedsättning i tullen å socker, samt detta förslag torde
befinnas stå i det sammanhang med förevarande beskattningsfråga, att,
synnerligast efter den af Riksdagen beslutna förhöjningen i hvitbetssockeraccisen,
dessa frågor icke böra oberoende af hvarandra beredas och
behandlas, får Riksdagen anhålla, att Eders Kongl. Maj:t vid framläggande
af nådig proposition angående den tullsats å socker, hvartill tullkomiténs
betänkande torde gifva anledning, täcktes taga under ompröfning jemväl
huru vida någon ändring i den nu utgående hvitbetssockeraccisen så
väl i fråga om dess belopp som i afseende å sjelfva beskattningssystemet
lämpligen må kunna ega rum och derom i sådant fall hos Riksdagen
göra framställning.

Stockholm den 14 maj 1891.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1891.