Riksdagens Skrifvelse N:o 110

Riksdagsskrivelse 1896:110

6

Riksdagens Skrifvelse N:o 110.

\:o no.

Upplyst och godkänd hos Första Kammaren den 13 inaj 1896.
Andra Kammaren den 13

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion
om vissa ändringar i förordningen om kommunalstyrelse
i Stockholm den 23 maj 1862.

(Lagutskottets utlåtande n:o 78.)

Till Konungen.

Vid innevarande Riksdag har enskild motionär väekt förslag om
åstadkommande af likställighet emellan Stockholm och öfriga rikets
städer i afseende å den kommunala rösträtten. Motionären påpekar,
hurusom i kongl. förordningen om kommunalstyrelse på landet den
21 mars 1862 uppdroges en bestämd skilnad mellan dem, som egde
valrätt, och dem,'' som vore till stadsfullmägtige valbara, under det att
i förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862 valrättsvilkoren
vore lika med valbarhetsvilkoren.

Riksdagen, som funnit skäl tala för fullständig likställighet emellan
Stockholm och rikets öfriga städer i fråga om bestämmelserna angående
kommunal valrätt och valbarhet, får derför anhålla, att Eders Kongl.
Magt täcktes låta utarbeta och för Riksdagen framlägga förslag till
sådana förändringar i förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm,
att derigenom vinnes öfverensstämmelse emellan stadgandena om valrätt
och valbarhet i Stockholm och rikets öfriga städer.

Stockholm den 13 maj 1896.

Med undersåtlig vördnad.