Riksdagens Skrifvelse N:o 114

Riksdagsskrivelse 1897:114

Riksdagens Skrifvelse N:o 114.

1

N:o 114.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1897.

— — — — Ändra Kammaren den 18 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående lönereglering för

personalen vid statens jernvägar.

(Statsutskottets utlåtande n:o 57 och memorial n:o 81.)

Till Konungen.

I proposition af den 29 januari innevarande år har Eders Kongl.

Maj:t förelagt Riksdagen förslag till lönereglering för personalen vid statens

jernvägar, med hvilken lönereglering förbundits vissa organisationsfrågor,

hvilkas beskaffenhet och innebörd framgår af det vid Eders Kongl. Maj:ts

proposition fogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för ofvan

nämnda dag.

De organisationsförändringar inom stats]ernvägarnes förvaltning,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida