Riksdagens Skrifvelse N:o 115

Riksdagsskrivelse 1897:115

Riksdagens Skrifvelse N:o 115.

1

^T:o 115.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1897.
Andra Kammaren den 17

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående de i 63 §
regeringsformen föreskrifna kreditiv summor.

(Statsutskottets memorial n:o 59.)

Till Konungen.

Med anledning af stadgandet i 63 § regeringsformen, att för oförsedda
händelser tvenne särskilda summor böra vid hvarje riksdag anslås och
till utbetalning från riksgäldskontoret anvisas, den ena att vara tillgänglig,
då Konungen, till rikets försvar eller andra högst vigtiga och angelägna
ändamål, sedan hela statsrådets tankar deröfver blifvit inhemtade, finner den
vara oundgängligen nödig, den andra att, vid infallande krig, af Konungen
lyftas, sedan Han statsrådet in pleno hört och Riksdagen sammankallat,
har Riksdagen härom fattat beslut och bestämt den förra af dessa summor
till sju millioner femhundratusen kronor samt den senare, eller det så kallade
stora kreditivet, likaledes till sju millioner femhundratusen kronor.

Stockholm den 17 maj 1897.

Med undersåtlig vördnad.

Bill. till Rilisd. Prof. 1897. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 30 Höft. (N:is 115118)