Riksdagens Skrifvelse N:o 116

Riksdagsskrivelse 1897:116

2

Riksdagens Skrifvelse N:o 116.

tf:0 116.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1897.
Andra Kammaren den 17

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl.

Maj:ts proposition angående vissa ändringar i gällande
förordning angående stämpelafgiften.

(Bevillningsutskottets betänkande n:o 22.)

Till Konungen.

I proposition af den 23 nästlidne april har Eders Kongl. Maj:t föreslagit
Riksdagen att besluta, att 3 och 7 §§ i förordningen angående
stämpelafgiften den 9 augusti 1894, sådana dessa §§ lyda enligt kungörelserna
den 12 juli 1895 och den 13 november 1896, skola erhålla i propositionen
angifven, förändrad lydelse.

Denna proposition har blifvit af Riksdagen bifallen; hvilket Riksdagen
härmed får för Eders Kongl. Maj:t tillkännagifva.

Stockholm den 17 maj 1897.

Med undersåtlig vördnad.