Riksdagens Skrifvelse N:o 118

Riksdagsskrivelse 1897:118

4

Riksdagens Skrifvelse N:o 118.

N:o 118.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1897.
Andra Kammarén den 18

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl.

Maj ds proposition med förslag till förordning angående
vissa bestämmelser, rörande sjöfarten och gränstrafiken
mellan Sverige och Norge.

(Bevillningsutskottets betänkande n:o 25 och memorial n:o 30.)

Till Konungen.

Genom proposition af den 23 nästlidne april har Eders Kongl M.aj:t
föreslagit Riksdagen att antaga ett propositionen bilagdt förslag till förordning
angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan
Sverige och Norge.

Denna af Eders Kongl. Maj:t föreslagna förordning bar blifvit af
Riksdagen antagen; hvilket Riksdagen härmed får för Eders Kongl. Maj:t
tillkännagifva.

Stockholm den 18 maj 1897.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM, IDUNS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG, 1897.