Riksdagens Skrifvelse N:o 119-

Riksdagsskrivelse 1897:119

Riksdagens Skrifvelse N:o 119-

1

N:o 119.

Uppläst och godkänd hos Första Kammeren den 19 maj 1897.

— — — — Andra Kammaren den 19 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af

statsverkets inkomster.

(Statsutskottets utlåtande n:o 84, bevillningsutskottets betänkande n:o 26 och

bankoutskottets memorial n:is 8 och 10).

Till Konungen.

Vid behandling af Eders Kongl. Maj:ts den 16 januari innevarande

år till Riksdagen aflåtna proposition angående statsverkets tillstånd och

behof har i afseende å beräkningen af statsverkets inkomster för den

tid, nästa statsreglering omfattar, eller år 1898 och intill dess ny statsreglering

derefter vidtager, Riksdagen, på sätt bilagda tabell utvisar,

funnit de ordinarie inkomsterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida