Riksdagens Skrifvelse N:o 120

Riksdagsskrivelse 1897:120

Riksdagens Skrifvelse N:o 120.

1

N:o 120.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1897.
Andra Kammaren den 18

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående jernväg sanläggningar
för statens räkning.

(Statsutskottets utlåtande n:o 40 och memorial n:o 53.)

Till Konungen.

Sedan Eders Kongl. Maj:t i propositionen angående statsverkets
tillstånd och behof af Riksdagen äskat ett anslag för år 1898 af 1,300,000
kronor, att utgå å riksstaten utom hufvudtitlarne, till fortsättning af
norra stambanan från Boden till Kalix eif, har Eders Kongl. Maj:t iproposition
af den 26 sistlidne februari med åberopande af hvad ett
propositionen bilagdt utdrag af protokollet öfver civilärenden för samma
dag innehölle föreslagit Riksdagen

att, under förbehåll att de i sagda protokoll för hvarje särskild
bana angifna vilkor om kostnadsfri upplåtelse af mark m. m. iakttoges,
besluta anläggning af följande statsbanor, nemligen:

dels från Boden öfver Buddby och Niemifors till Ytter Morjärv
vid Kalix eif, hvarför kostnaden beräknats till 4,371,000 kronor, samt
i sammanhang dermed anläggning af landsväg från Boden till Forsbyn
för en beräknad kostnad af 333,000 kronor;

dels från Krylbo öfver Vestanfors och Ullersäter till Örebro, hvarför
kostnaden beräknats till 9,054,000 kronor;

Bih. till Itiksd. Vrot. 1897. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 82 Käft. (Näs 120127.) 1

2

Riksdagens Skrifvelse N:o 120.

dels ock från Göteborg öfver Kongelf, Ucklum och Uddevalla till
Svinesund, hvarför kostnaden beräknats till 16,216,500 kronor;

allt med rätt för Kongl. Maj:t att närmare förordna om de orter,
jernvägarna böra genomgå;

samt att för påbörjandet af nämnda anläggningar anvisa för år
1898, utöfver de för jernvägen BodenYtter Morjärv till utgående å
riksstaten utom hufvudtitlarna redan äskade 1,300,000 kronor, följande
belopp, nemligen; för landsvägen BodenForsbyn kronor 120,000:

för jernvägen KrylboÖrebro...................................... 5,150,000:

för jernvägen GöteborgSvinesund ........................... 4,500,000:

eller tillsammans kronor 9,770,000:
att af riksgäldskontoret utgå, med rätt för Kongl. Maj:t att låta utaf
dessa belopp förskottsvis under innevarande år af tillgängliga medel
utanordna tillsammans 1,690,000 kronor.

De sålunda omförmälda vilkor om kostnadsfri upplåtelse af mark
m. m. voro i fråga om jernvägarne BodenYtter Morjärv och Krylbo
Örebro följande, nemligen:

att, hvad den förra banan angår, Norrbottens läns landsting och,
för den senare banan, landsting, kommuner eller enskilde skola kostnadsfritt
upplåta:

för all framtid:

all mark till banbyggnad med dertill hörande afdikningar, vattenaflopp
och parallelvägar;

all mark för banbevakningsområden, hållplatser och bangårdar;

genom skogsmark en bredd af 15 meter å hvardera^sidan af
banans medellinie samt, der arbetets beskaffenhet betingar en större
bredd, hvad som i sådant hänseende erfordras, med all å den upplåtna
marken växande skog;

all mark för till följd af jernvägsbyggnaden erforderlig anläggning
af nya eller omläggning af gamla, allmänna eller enskilda vägar;

samt under arbetets fortgång:

all för sidoschaktningar, upplag af sten eller jord samt sten- och
grustägter med dertill hörande vägar och sidospår behöflig mark, att
vid arbetets slut aflemnas i då befintligt skick;

att upplåtelsen jemväl skall innebära förpligtelse att lemna ersättning
för olägenheter till följd af försvårad brukning, förlängda vägar
eller andra olägenheter af hvad namn och beskaffenhet de vara må,
som kunna anses härflyta af det genom jernvägens anläggning orsakade
intrång;

3

Riksdagens Skrifvelse N:o 120.

samt att vederbörande skola åtaga sig att, när och hvar Kongl.
Maj:t så pröfvar nödigt, vid banlinien till i orten gångbart pris tillhandahålla
jernvägsbyggnaden sågtimmer till ett sammanlagdt antal af
200 stycken per kilometer af banans längd;

allt med skyldighet för vederbörande att hålla staten skadelös för
hvad i ett eller annat afseende härutinnan till äfventyrs kan komma
att brista.

Beträffande banan GöteborgSvinesund hade såsom vilkor för
anläggning af denna jernväg, så vidt den genomlöpte Göteborgs och
Bohus län, föreslagits följande bestämmelser:

att af landsting, kommuner eller enskilde kostnadsfritt skall
upplåtas:

dels för all framtid:

all mark till banbyggnad med dertill hörande afdikningar, vattenaflopp
och parallelvägar;

all mark för banbevakningsområden, hållplatser och bangårdar;

all mark för till följd af jernvägsbyggnaden erforderlig anläggning
af nya eller omläggning af gamla, allmänna eller enskilda vägar;

dels under arbetets fortgång;

all för sidoschaktningar, upplag af sten eller jord samt sten- och
grustägter med dertill hörande vägar och sidospår behöflig mark, att
vid arbetets slut aflemnas i då befintligt skick;

samt att upplåtelsen jemväl skall innebära förpligtelse att lemna
ersättning för olägenheter till följd af försvårad brukning, förlängda
vägar eller andra olägenheter af hvad namn och beskaffenhet de vara
må, som kunna anses härflyta af det genom jernvägens anläggning
orsakade intrång;

allt med skyldighet för vederbörande att hålla staten skadeslös för
hvad i ett eller annat afseende härutinnan till äfventyrs kan komma
att brista.

Med anledning häraf har Riksdagen under förbehåll att de i statsrådsprotokollet
öfver civilärenden den 26 februari 1897 för den föreslagna
banan från Boden till Ytter Morjärv angifna vilkor om kostnadsfri
upplåtelse af mark in. m. iakttagas och med uttalande, att
arbetets utförande måtte under behöflig kontroll verkställas med tillämpning
af entreprenadsystemet, der så med fördel för staten kan ske
beslutat anläggning af en statsbana i enlighet med Eders Kongl. Maj:ts
förslag från Boden till Ytter Morjärv samt till påbörjande af denna
bana för år 1898 å riksstaten utom hufvudtitlarne anvisat 1,300,000
kronor med rätt för Eders Kongl. Maj:t dels att förordna om de orter,

4

Riksdagens Skrifvelse N:o 120.

jernvägen bör genomgå, dels ock att låta af det anvisade beloppet
förskottsvis under innevarande år af tillgängliga medel utanordna
150,000 kronor.

Eders Kongl. Maj:ts förslag om anläggning i sammanhang med
nyssberörda bana af landsväg från Boden till Forsbyn har deremot icke
af Riksdagen bifallits.

Riksdagen har vidare under förbehåll att de i statsrådsprotokollet
öfver civilärenden den 26 februari 1897 för den föreslagna banan
från Krylbo till Örebro angifna vilkor om kostnadsfri upplåtelse af
mark m. m. iakttagas och med uttalande, att arbetets utförande måtte
under behöflig kontroll verkställas med tillämpning af entreprenadsystemet,
der så med fördel för staten kan ske beslutat anläggning
i enlighet med Eders Kongl Maj:ts förslag af en statsbana från Krylbo
till Örebro samt till påbörjande af denna bana för år 1898 anvisat
3,000,000 kronor, med rätt för Eders Kongl. Maj:t dels att närmare
förordna om de orter, jernvägen bör genomgå, dels ock att låta af det
anvisade beloppet förskottsvis under innevarande år af tillgängliga
medel utanordna 750,000 kronor.

Sitt beslut om sättet för anvisande af detta anslagsbelopp meddelar
Riksdagen i särskild skrifvelse.

Slutligen får Riksdagen gifva till känna, att Eders Kongl. Maj:ts
förslag om anläggning af en statsbana från Göteborg till Svinesund
icke vunnit Riksdagens bifall.

Stockholm den 18 maj 1897.

Med undersåtlig vördnad.